Nejdůležitější pojmy z oboru

Schizofrenie

Posted · Add Comment

Projevuje se poruchou myšlení, vnímání, změnami osobnosti, emoce jsou nepřiměřené, často oploštělé. Často vzniká v mladém věku, kolem 20 let, ale může vzniknout i v dětství, v dospělosti. Vyskytuje se poměrně často, u 1-1.5% populace..

Zřídka dochází k onemocnění náhle, předchází mu různě dlouhé období měsíců až let, kdy se člověk povahově mění, uzavírá se do sebe, přerušuje sociální kontakty, ztrácí zájem o dřívější záliby, zaobírá se bizarní tématikou, okolí mu přestává rozumět, a on přestává rozumět světu, věci se stávají mnohoznačné, symbolické, související s jeho osobou, vše jako by bylo někým inscenováno, nemocný se více uzavírá, mluví nesouvisle, nesrozumitelně, sám pro sebe, může mít hlasy, může dělat podivné rituály, bývá podrážděný, cítí vnitřní neklid. Přestává zvládat nároky běžného života, není schopen studia, zaměstnání. V akutním stadiu nemoci není pac. schopen odlišit, že je nemocný, žije v úzkosti z toho, co mu pozměněná psychika produkuje, je velmi obtížné jej přesvědčit k návštěvě lékaře, přitom je zároveň důležité, aby se z tohoto stavu dostal co nejrychleji. Často se setkáváme s tím, že nápadnosti u nemocného lze vysledovat několik let před vyhledáním pomoci.. Svou roli hraje popření závažnosti potíží, obavy z psychiatrie.. Je dobře si uvědomit, že schizofrenní onemocnění je léčitelné, zejména v případě časné léčby.

Často je nezbytná hospitalizace na psychiatrickém lůžkovém oddělení.. Hospitalizace má několik výhod, může se nasadit intenzivnější léčba, je lepší dohled nad jejím užíváním, ve výsledku pak psychóza rychle ji odezní. Lze také rychleji reagovat na event. nežádoucí účinky, výše medikace se postaví více pac. na míru. Pro pac. také bývá úlevou, když se dostane z prostředí, kde psychóza vznikla, může se dokonce cítí v nemocnici bezpečněji. Někdy je hospitalizace nevyhnutelná kvůli riziku agresivního chování pac., pac. může být nebezpečný sobě nebo okolí- pod vlivem nemoci může být přesvědčen o svém ohrožení. Pak je pak nutné odeslat pac. do nemocnice i bez jeho souhlasu. Doporučení k hospitalizaci vydává praktický lékař, ambulantní psychiatr, ale v připadě rizika agrese situaci vyhodnotí i lékař RZP, v nemocnici přijímací lékař podá hlášení na soud, komise v dalších dnech pak rozhodne o přípustnosti nedobrovolného pobytu. Tím je zabezpečeno, že pac. léčebné zařízení nemůže opustit podepsáním negativního reverzu. Délka hospitalizace je různá, obvykle několik týdnů.

Je několik typů schizofrenních onemocnění, veřejnosti je nejvíce známá paranoidní schizofrenie typická vnímáním hlasů (slyšení hlasů ve formě otázek a odpovědí, komentující hlasy, ozvučování myšlenek nebo jejich odnímání či vysílání..), bludným vnímáním (nejčastěji paranoidně-perzekuční, megalomanické), nesouvislým projevem (myšlení plné symbolismů, novotvarů, nesouvislé až někdy do charakteru slovního salátu), časté jsou úzkosti a neklid pac. Jsou ale další typy schizofrenního onemocnění s odlišným klinickým obrazem, které se mohou projevovat celkovým zpomalením myšlení i aktivity, otupělostí a emočním oploštěním (simplexní schizofrenie), nesouvislým myšlením a bezcílným chováním s trvalou nepřiměřeností emocí, ať již ve smyslu nadnesenosti či oploštění (hebefrenní schizofrenie), poměrně zřídka se setkáváme s katatonní schizofrenií.

K potvrzení diagnosy je cenné psychologické vyšetření, zejména projekční testy, CT mozku je vhodné doplnit k vyloučení organického postižení, toxikologické testy k vyloučení drogové závislosti, lab. vyšetření k vyloučení alkoholové etiologie potíží.

Rozhodující pro diagnosu schizofrenie je délka trvání potíží, pokud potíže netrvají déle jak měsíc, hodnotíme stav jako akutní psychotickou poruchu. Ta se nemusí v životě pac. opakovat, má proměnlivý průběh, nemá tak devastující vliv na kognitivní funkce a osobnost pac.

Schizofrenní onemocnění může mít epizodický průběh, kdy mezi epizodami je období plné nebo relativní úzdravy, ale může se projevit i jen jednou epizodou v životě pac. Proto je rozhodující pac. přístup k léčbě, opravdu dodržet pravidelné užívání medikace v prvních 2 letech u první ataky, u druhé ataky je již doporučeno užívání medikace po dobu 5 let, u více epizod by již léčba měla být celoživotní.. Délku remise (období mezi epizodami) může pac. ovlivnit pravidelným užíváním medikace, podobně jako diabetik potřebuje inzulin, je pro pac. s psychozou lékem stabilizujícím jeho psychiku antipsychotikum. Říká se, že 1/3 pacientů má jen epizodu nemoci, další 1/3 se onemocnění vrací epizodicky, v horším případě může již po první epizodě schizofrenního onemocnění dojít k trvalému reziduálními defektu onemocnění, kdy potíže v různé míře přetrvávají celoživotně.

Nicméně určitý reziduální defekt je popisován prakticky vždy, i když je dopad na psychiku pac. mírný, pozorujeme u pac. v různé míře psychické zpomalení, nesoustředivost, nejistotu, nerozhodnost, či pac. popisují emoční oploštění, ztrátu schopnosti prožívat radost..Často to pac. vyhodnocuje jako nežádoucí vliv medikace, může to tak být, ale i nemusí.. Najít dostatečnou a přitom nezatěžující dávku antipsychotika je věc citlivé spolupráce s lékařem. Po každé epizodě schizofrenie je návrat do života velmi pozvolný, může trvat několik měsíců..

V léčbě preferujeme atypická antipsychotika, při event. nežádoucích účincích hledáme lék, který by pac. více vyhovoval, důležité je dlouhodobé podávání medikace, při nespolupráci pac. můžeme volit depotní preparáty, ty se podávají v injekcích v intervalech 2-4 týdny.

V době zmírnění nebo vymizení příznaků nemoci je důležitá psychoedukace (informace o nemoci), individuální, skupinová a rodinná psychoterapie. V našem regionu jsou možnosti různých forem psychorehabilitace (podpora a poradenství v oblasti bydlení, práce, studia a volného času)- Ledovec o.s. Průběh onemocnění ovlivňuje řada faktorů, především dobře fungující rodinné zázemí.

Při pochybnostech o rozvoji schizofrenního onemocnění doporučuji vyhledat lékaře co nejdříve, časná léčba významně zvyšuje šanci na brzké uzdravení, má významný vliv na prognosu nemoci.